Just a moment... Please wait.

About us & our team

First Voice and Media (FVM) has been established in 2014 with the cooperation of different brands – some of them existing for more than 6 years now-, each focusing on specific online and IT-related activities and aiming to provide best-in-class services to their customers. The founders’ most important goal is to create products, processes or solutions that work on behalf of their clients no matter which division we are talking about.

With more than 400 clients, FVM provides IT & web development, design, crowd-sourcing, end-to-end online marketing and IT project management services worldwide focusing on 3 key markets: Hungary, Western-Europe (UK, Germany), USA.
Shared services solutions and consultancy is a special service which helps and supports growth, recruitment, building a great reputation and it is offered for corporations that operate or planning to establish shared service centers in Hungary.


Management

mate-ronaMate Rona

Stilldesign / Webmango
Sales Director
std wm


In case you are interested in our services, please get in touch with us:

Get in touch

Get in touch
IT project management

We offer experienced project managers on a project basis for web and IT projects in case you need someone to coordinate a web portal or webshop creation, CRM introduction, e-payment or e-invoicing introduction, process automation, software development or upgrade, intranet development and any other related projects. Our project managers work for you in the specific interim period and return to FVM once the project is successfully completed and closed.


In case you are interested in our services, please get in touch with us:

Get in touch

End-to-end online marketing management

End-to-end online marketing management is a unique service of FVM. Most of the online marketing and PR agencies offer only a piece of these services, such as social media management, blog management, search engine optimisation, e-commerce site development  and maintenance, newsletter sending, affiliate marketing, cross-selling partnership management, online PR or Google Adwords campaigns. But do you really need this in the hands of mutliple companies without a single point of contact, ownership and synergies?

We believe that a professional online marketing account manager can and will coordinate all your special needs in this area and with a great supporting team in the background they deliver outstanding online results. This FVM methodology has been proven with several customers and it works very efficiently – see our key references below.

We build it up,  own the  end-to-end management of online marketing and take the responsibility for everything you need. We are so sure that it works, that we are even ready to invest our own money into a long-term partnership.

 

Some of our key references:

logo-premiumautok
logo-viragneked
logo-kulcs-soft
logo-china
logo-love-szalon
logo-butoros
logo-designertender
logo-ssc

In case you are interested in our services, please get in touch with us:

Get in touch

Shared services solutions and consultancy

Shared services consultancy is a special FVM service that we offer on a project by project basis. Our founder and lead consultant has 8+ years of experience in shared services in Hungary in the following areas:

FVM also provides a revolutionary online recruitment solution for shared services which enables the companies to recruit faster and more cost-efficiently, than with a standard agency solution. Our partner SSC Heroes (www.sscheroes.com)  also supports our customers  with job ads and branding solutions.

For more information, please get in touch with us:


In case you are interested in our services, please get in touch with us:

Get in touch

Impressum

First Voice and Media Ltd.

Registered in England and Wales
Address: 20 – 22 Wenlock Road, London, N1 7GU
Company #: 08860846
TAX number: (GB) 225353721
IBAN: HU04-12010240-01438194-00100005, Raiffeisen Bank
SWIFT-code: UBRT HUHB

Contact email: office@firstvoicemedia.com

 

Copyright © 2015 First Voice & Media Ltd.


In case you are interested in our services, please get in touch with us:

Get in touch

Privacy policy

A First Voice and Media Ltd. adatbiztonsági szabályzata

I. FVM (továbbiakban „adatkezelő”) a vele ügyfélkapcsolatban álló személyek alábbi adatait kezeli:

II. Az adatkezelés elvei:

 1. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatfelvételnek és kezelésnek tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető.
 3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez.
 4. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 5. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 6. Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

III. Az adatkezelés jogalapja:

 1. Az adatkezelő személyes adatot akkor kezel, ha ahhoz az Általános Szerződési Feltételekben vagy a külön megállapodásban (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott vevő, az ott valamint a külön megállapodásban meghatározott módon hozzájárul. Az érintett a megrendelés elküldésével elfogadja az adatinak kezelését.
 2. Ezen Szabályzat valamint az ÁSZF tartalmazza mindazokat az információkat, amelyet az érintettnek a személyes adatainak kezelése szempontjából ismernie kell.

IV. Az adatbiztonság követelménye:

 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveletek során az érintettek magánszférájának a védelmére.
 2. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles olyan intézkedéseket tenni, amelyek az adat és titokvédelmi szabályok érvényesüléséhez szükségesek.
 3. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásban tárolt adatok – kivéve, ha törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.
 5. Az adatkezelőnek tekintettel kell lennie a biztonsági intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére. Ha az adatkezelő számára nem jelent aránytalan nehézséget, akkor olyan technikai megoldást kell választania, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

V. Az érintettek jogai és érvényesítésük:

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől
  • tájékoztatást személyes adatainak a kezeléséről
  • személyes adatainak a helyesbítését
  • személyes adatainak-kötelező adatkezelés kivételével-törlését vagy zárolását
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
 4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető módon megadni a tájékoztatását
 5. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 6. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadása az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény melyik rendelkezésén alapul. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-ig értesíti.
 7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnek rendelkezésre áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 8. A személyes adatot törölni kell, ha:
  • kezelése jogellenes
  • az érintett a kötelező adatkezelés kivételével kéri
  • a hiányos vagy téves adat jogszerűen nem helyesbíthető, és törvény a törlést nem zárja ki
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelésének törvényben meghatározott ideje lejárt.
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte
 9. Az adatkezelő törlés helyett az érintett kérelmére zárolhatja a személyes adatot, vagy akkor is zárolja, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetően a törlés sértené az érintett jogos érdekét.
 10. A helyesbítésről, törlésről, zárolásról az adatkezelő értesíti az érintettet és azokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította. Mellőzheti az értesítést, ha az az érintett jogos érdekét nem sérti.
 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmének nem tesz eleget, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az elutasítás ténybeli és jogi indokait írásban közölnie kell az érintettel, valamint tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat és Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

VI. Fogalom meghatározások:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy-közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy.
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 3. hozzájárulás :az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének a célját meghatározza, az adatkezelésre /beleértve a felhasznált eszközt/ vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatkezelővel végrehajtatja.
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,hang-. vagy képfelvétel készítése valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl:ujj vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
 10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
 12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehatásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- adatok feldolgozását végzi.
 15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

VII. Az itt nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az e jogról szóló mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A tárhely szolgáltató elérhetősége:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A.
Email cím: support@tarhely.eu


In case you are interested in our services, please get in touch with us:

Get in touch